Bar משפחת בר אפרים

 
אבי השושלת, אפרים, בנם של פנחס (פיני, פיניה) בר ואשתו הראשונה בלומה. נישא לרחל. רוב בני המשפחה חיו בקובל ובעיירות סביבה. תשעת ילדיהם:
- אברהם-יהושע (שייע) (1872) יליד קשיבקה במחוז קובל. שוחט-מוהל-חזן בטריסק, נישא לחנה (1879) בת נפתלי ופרידה פרלמוטר שנולדה בטורצ'ין. ילדיהם: - מנדל (1906), יליד קשיבקה שבמחוז קובל. נישא לשפרינצה רזניק. חיו ברסטצ'קו במחוז הורוכוב בווהלין. נספו עם שלושת ילדיהם. - בלומה, נישאה לאלחנן ארליך מצ'סטחובה, שם נספו. - נחמיה, בן 20 היגר לאורוגוואי כדי להימנע מגיוס. נישא למניה ולהם 2 בנות - מירטה, נישאה להרמן שנפטר והתחתנה עם חיים. בתה היחידה גרה בישראל. - חנה, נשואה לאברהם ולהם 3 בנות. המשפחות מחלקות זמנן בין ישראל ואורגוואי. - אסתר (1912), נולדה בדרוסקופול שבווהלין. חברה ב"החלוץ", פקידה, רווקה. נספתה בטריסק. - פנחס-פנייה (1914), נולד בדרוסקופול. חנווני-פקיד בטריסק, שם נספה. - דובייתא-דובית, חיה בטריסק, למדה בגימנסיה "תרבות" בקובל. עלתה ארצה ונישאה לחיים בן-ארצי. ילדיהם: עמירה, אברהם, איריס. - אברהם, אל"מ וסופר. ילדיו מאשתו הראשונה דליה רבין: יונתן, נועה. מאשתו השנייה אסתי: איתי, תמר, אבייתר, יעל.
- ישעיהו-לייב (שלייב) (1881), נולד בקשיבקה. ישעיהו סוחר וציוני. עבר לגור בלוצק עם אשתו חוה (1882) מעיירה סיקולה. נרצחו בעיר לוצק עם ששת ילדיהם.
- דובה (ראו: דף משפחת בר דובה)
- נחמיה (ראו: דף משפחת בר נחמיה)
- ברכה (ברגר) (1886) ילידת טריסק. נישאה לפייבל  ברגר יליד אוסטרוזץ'. שוחט. חיו בדרז'נה שבווהלין, ילדיהם: - יצחק (לימים הררי), עלה ארצה ונישא לאסתר. מנהל בית-ספר. גרו בכפר עקרון. ילדיהם: זהר, ברכה, ליאורה שהקימו משפחות. - יעקב (1920), ניצול שנפל במלחמת השחרור (ראו: אתר יזכור). - בלומה (1917) סטודנטית בלבוב, שם נרצחה. - פנחס (1911) מנהל חשבונות, רווק. - אשר (1924). - פייגה (1928), ניספתה בדרז'נה עם שאר המשפחה.
- בלומה (שוורץ) (1877) ילידת טריסק. נישאה ליצחק שוורץ (1887) סוחר. חיו בקובל. ילדיהם: - מרים (מינגוצ'ק) (1918). - שיינדל שוורץ (1922) לוחמת בנאצים. כולם נספו.
- גולדה (פרל) (1895) ילידת טריסק נישאה למשה פרל מקובל (ראו: דף זכריה פרל). ילדיהם: - חנה עלתה ארצה ונישאה לאלכסנדר כהן. - שושנה נספתה בקובל עם הוריה.
- פאליק (1897) נולד בטריסק למד באוניברסיטת ברלין. ד"ר לתיאולוגיה ולפילוסופיה. נישא לבלה לבית גליק, ללא ילדים. נספו ברובנה.
- לאה (1893) נישאה למרדכי, רואה-חשבון. בנם מוניק. מרדכי נפטר ולאה נישאה לשעיה סמט (1892) סוחר. נספו בקובל עם בתם רייזלה. - מוניק, ניצל כפרטיזן. עלה ארצה דרך המחנה בקפריסין. היה לשחקן, נישא ליהודית ולהם 3 ילדים.
 
משפחת בר - מקורות נוספים לעיון:
משפחת בר בקובל - הרחבה
שיינדל שוורץ בספר קובל עמ' 528-9
בן-ארצי, דובית. "מגירות מספרות"
ויקויפדיה - בן-ארצי
 
 
משפחת פרל משה משפחת פרל משה
ישעיהו-לייב, בנו של אפרים
(מתוך דפי עד יד ושם)
אברהם-יהושע, בנו של אפרים
(מתוך דפי עד יד ושם)
משפחת פרל משה
13.3.1931 טריסק. חנה ואברהם-יהושע בר וילדיהם
(מתוך דפי עד יד ושם. המנציחה - חנה בת נחמיה מאורוגוואי)
משפחת פרל משה משפחת פרל משה
פליק, בנו של אפרים
(מתוך דפי עד יד ושם)
בלומה, בתו של אברהם-יהושע
(מתוך דפי עד יד ושם)

משפחת פרל משה

משפחת פרל משה
אסתר, בתו של אברהם-יהושע
(מתוך דפי עד יד ושם)
פנחס, בנו של אברהם-יהושע
(מתוך דפי עד יד ושם)
משפחת פרל משה משפחת פרל משה משפחת פרל משה משפחת פרל משה
דובייתה, בתו של אברהם-יהושע בר.
ברחה ברגע האחרון מהתופת,
לישראל דרך וילנה
אפרים, בנו של מנדל ושפרינצה בר
(מתוך דפי עד יד ושם)
שיינדל שוורץ, חברת "החלוץ הצעיר" והמחתרת היהודית בגטאות קובל ולבוב
(באדיבות מוזיאון לוחמי הגיטאות)
 

חזרה לדף קובל - דפי משפחות