(Mandel) משפחת מנדל / מספר אלי מנדל

נובמבר2007. אלי מנדל הינו החבר הפעיל והוותיק ביותר בוועד ארגון קובל ובאגוד ווהלין מיום היווסדם

  תולדות משפחת מנדל
יוסף-יהודה מנדל
יוסף-יהודה מנדל,
רב בית-הכנסת הגדול בקובל
פייגה לאה קובריץ שמואל מנדל
אלי ואמו פייגה-לאה
לבית קובריץ
1916. שמואל מנדל
עם אמא והדוד מנחם מנדל אליעזר ביין
אלי במרכז עם אמו
והדוד מנדל (מנחם) מנדל
שעבד בלמברג

אליעזר ביין בן רחל
אחות אמו של אלי.
נרצח בקובל 1942
עם אחיו ושתי אחיותיו
אלי  מנדל וחברים
מימין: אלי מנדל, מוניה גילברג - נרצח בקובל,
אידל גלפרין, אטקה מנדל הי"ד - בת-דודה של אלי,
שייקה, כגן, פינצ'ה פנטורין.
השומר הצעיר בקובל בית המדרש הריזינאי שמואל מנדל נפרד אלי מנדל ואליהו בן דודו
מצעד השומר הצעיר ברח' וורשבסקה, הרחוב הראשי בקובל. אלי מנדל, ראש הקן בקובל צועד בראש. אחריו סגנו שמעון צורף וראשי השכבות שרה צורף לבית ליכטשיין ורבקה שכטר. קובל 1938. בבית המדרש הריזינאי.
תמונה קבוצתית לרגל הפרידה מקובל.
פייגה-לאה, אמו של אלי עם צעיף לבן
קובל 1938. בבית המדרש הריזינאי.
הרמת כוסית יין במסיבה למתפללי
בית המדרש לרגל עלייתו לארץ של
שמואל מנדל היושב במרכז ליד השולחן
קובל 1929. אלי- אליהו, עומד משמאל יושב מתחתיו אליהו בנו של הדוד מנחם-מנדל מנדל

חזרה לדף קובל - דפי משפחות